Rewitalizacja obszarów miejskich

„Przystosowanie Magazynu Zbożowego w Mogilnie do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu”

Gmina Mogilno uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn.„Przystosowanie Magazynu Zbożowego w Mogilnie do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu”z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi Priorytetowej 6: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.2: Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych.

Celem głównym projektu jest wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji na terenie miasta Mogilno. Główny cel realizacji projektu zostanie osiągnięty poprzez doprowadzenie istniejącej infrastruktury budynku Magazynu Zbożowego do stanu, w którym będzie możliwe realizowanie działań odpowiadających na zdiagnozowane na tym obszarze problemy.

Zdiagnozowane problemy to: - obecna infrastruktura jest niewystarczająca do zaspokojenia potrzeb i efektywnej redukcji zdiagnozowanych problemów; brak wystarczającej wielkości wyposażonego miejsca do działań aktywizujących mieszkańców; - mała aktywność i integracja społeczna mieszkańców; niewystarczalność ekonomiczna ludności i gospodarstw domowych; starzejące się społeczeństwo; zakłócanie bezpieczeństwa funkcjonowania rodzin i porządku publicznego.

Wskaźnikami realizacji celów projektu są;

- Wskaźnik produktu:

- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanym obszarze – 1 szt.;  – Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0,12 ha.

- Wskaźnik rezultatu:

- Liczba osób korzystających z wybudowanych/wyremontowanych budynków publicznych lub komercyjnych na obszarach miejskich – 500 osób; - Liczba osób korzystających z rewitalizowanych obszarów bądź utworzonej/rekultywowanej przestrzeni w miastach – 4 500 osób; - Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 2 EPC. 

Całkowita wartość projektu: 5 077 449,89 zł. Dofinansowanie z UE – 2 705 031,72 zł.  Dofinansowanie z Budżetu Państwa – 507 744,98 zł. 

Komentarze

Dodaj komentarz

Dodaj nowy komentarz

E-mail nie będzie udostępniany publicznie.
Komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.